GDPR verwerkersovereenkomst

In het kader van de GDPR is het mogelijk om onderstaande verwerkersovereenkomst te sluiten.

Onder aan deze pagina kan de info voor de geelgemarkeerde velden worden ingevuld en kan de overeenkomst worden gesloten.

 


Verwerkersovereenkomst

Overeenkomst aangaande Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – General Data Protection Regulation (GDPR) tussen:

<NAAM BEDRIJF> (Verwerkingsverantwoordelijke) – Jan van Kuijk handelend als eenmanszaak (Verwerker)

 

Partijen:

Verwerkingsverantwoordelijke:

De verwerkingsverantwoordelijke is <NAAM BEDRIJF> gevestigd aan de <STRAAT>  <HUISNUMMER>, <POSTCODE> te <PLAATS>. <NAAM BEDRIJF> staat bekend bij de kamer van koophandel onder het inschrijvingsnummer <KVK NUMMER>. Namens de verwerkingsverantwoordelijke treedt <NAAM CONTACTPERSOON> op als bevoegd vertegenwoordiger.

en

Verwerker:

De verwerker is Jan van Kuijk handelend als eenmanszaak gevestigd aan Smederijstraat 2, 4814 DB te Breda en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20147585.
Jan van Kuijk treedt op als wettelijk vertegenwoordiger.

Hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”.

Overwegingen

A. verwerker verricht werkzaamheden en/of levert diensten zoals:

 • Domeinregistratie
 • Webontwikkeling
 • Onderhoud website
 • Onderhoud webshop
 • Updates Joomla CMS
 • Updates WordPress CMS
 • Updates extensies
 • Backups
 • Hosting

Daarbij verwerkt verwerker persoonsgegevens die vermeld staan in bijlage 1, “Lijst van verwerkte persoonsgegevens” die bij deze overeenkomst hoort.

B. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd.

 

Partijen komen het volgende overeen:

1. Definities

In deze overeenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. Veelal wordt in de opsomming hieronder gebruik gemaakt van de omschrijving van het begrip uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Betrokkene: Diegene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Sub-verwerker: Een andere verwerker die door de verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.

Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bijzondere persoonsgegevens: Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevens: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Derden: anderen dan verwerkingsverantwoordelijke en verwerker en de medewerkers.

Meldplicht datalekken: De verplichting tot het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan betrokkene(n).

Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij de verwerkingsverantwoordelijke of bij de verwerker, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.

Onderliggende opdracht: De opdracht zoals hierboven bedoeld in de overwegingen onder A.

Overeenkomst: Deze verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens van gevoelige aard: persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.

Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:

 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene
 • (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
 • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude


Verwerken / verwerking:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018.

2. Toepasselijkheid en looptijd

2.1 Deze overeenkomst is van toepassing op iedere verwerking die door de verwerker wordt gedaan op basis van de onderliggende opdracht zoals deze door verwerkingsverantwoordelijke is gegeven.

2.2 Deze overeenkomst treedt in werking op de ingangsdatum van de onderliggende opdracht. Deze overeenkomst eindigt op het moment dat er geen persoonsgegevens in het bezit van de verwerker zijn in het kader van de onderliggende opdracht. Het is niet mogelijk om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen.

2.3 Artikel 6 en 7 van deze overeenkomst blijven gelden ook nadat deze overeenkomst is geëindigd.

3. Verwerking

3.1 De verwerking van persoonsgegevens door verwerker vindt uitsluitend plaats naar aanleiding van of op basis van de onderliggende opdracht. Het verwerken duurt niet langer en/of is niet uitgebreider dan noodzakelijk is voor de uitvoering van deze onderliggende opdracht. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van de (schriftelijke) instructies van de verwerkingsverantwoordelijke. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij. Indien een instructie naar mening van de verwerker een inbreuk maakt op de AVG dan stelt verwerker de verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis. De verwerker heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens.

3.2 Indien de wet- of regelgeving de verwerker verplicht om anders te handelen dan in Artikel 3.1 vermeld wordt dan zal verwerker dit doen. Hiermee worden in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de uitvoering van verplichtingen bedoeld in het kader van de Telecommunicatiewet en Taplast. Verwerker zal dergelijke situaties alleen melden aan de verwerkingsverantwoordelijke als dit wettelijk is toegestaan.

3.3 De verwerking vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit wil zeggen dat de verwerker geen zeggenschap heeft over het doel en de middelen van de verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is zelfstandig verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel en de middelen.

3.4 De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. Dit geldt in het bijzonder voor het vaststellen van de rechtmatige grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. De verwerker dient te voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Dit zal met name gebeuren op basis van de onderliggende overeenkomst.

3.5 De verwerker draagt er zorg voor dat alleen eigen medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in Artikel 3.6. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de eigen medewerkers voor wie toegang noodzakelijk is voor hun functie en/of werkzaamheden. De eigen medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben een juiste en volledige instructie gekregen over de omgang met persoonsgegevens. De eigen medewerkers zijn in het algemeen bekend met de verantwoordelijkheden en de wettelijke verplichtingen die hiermee te maken hebben.

3.6 De verwerker kan andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de onderliggende opdracht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover de verwerker niet beschikt. Als het inschakelen van sub-verwerkers tot het gevolg heeft dat deze persoonsgegevens gaan verwerken dan zal de verwerker de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of gelijkwaardige verplichtingen aan de sub-verwerkers (schriftelijk) opleggen.

3.7 Met de ondertekening van deze overeenkomst geeft de verwerkingsverantwoordelijke aan de verwerker toestemming voor het inschakelen van sub-verwerkers die genoemd zijn in bijlage 4, “Lijst van sub-verwerkers”. Over het inschakelen van sub-verwerkers wordt de verwerkingsverantwoordelijke altijd vooraf door de verwerker geïnformeerd. De verwerkingsverantwoordelijke wordt in de gelegenheid gesteld hiertegen binnen een redelijke termijn bezwaar te maken.

3.8 Voor zover mogelijk verleent de verwerker bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van verwerkingsverantwoordelijke om verzoeken tot uitoefening van de rechten van betrokkenen af te handelen. Als de verwerker (rechtstreeks) verzoeken ontvangt van betrokkenen vanwege de uitoefening van rechten (bijvoorbeeld inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens) dan worden deze verzoeken door verwerker doorgestuurd naar de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke dient deze verzoeken vervolgens af te handelen. De verwerker zal uitsluitend op schriftelijk verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke medewerking verlenen aan de afhandeling van een dergelijk verzoek. Hiervoor kan de verwerker kosten in rekening brengen.

3.9 De persoonsgegevens worden door verwerker uitsluitend verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte tenzij hier door partijen andere afspraken over zijn gemaakt. Deze afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door partijen te worden ondertekend voor akkoord. De afspraken gaan vervolgens onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.

3.10 Als de verwerker een verzoek krijgt om persoonsgegevens beschikbaar te stellen dan wordt hieraan medewerking verleend als dit verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien wordt door de verwerker beoordeelt of het verzoek bindend is dan wel op basis van gedrags- en beroepsregels verplicht is. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn dan stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte van het verzoek. Er kan dan tevens afstemming plaats vinden tussen de verwerker en de verwerkingsverantwoordelijke over de wijze waarop en welke persoonsgegevens ter beschikking zullen worden gesteld. De verwerker houdt hierbij zo mogelijk rekening met een redelijke termijn voor de verwerkingsverantwoordelijke om in verzet te komen tegen de verstrekking van de persoonsgegevens.

3.11 Een uitzondering op artikel 3.5, 3.6 en 3.7 is de uitbesteding van domeinnaamregistraties. Afhankelijk van het Top Level Domain kunnen uw persoonsgegevens publiek worden gemaakt en/of kan verwerker niet instaan voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 In bijlage 3, “Passende technische en organisatorische maatregelen” van deze overeenkomst zijn de beveiligingsmaatregelen genoemd die bij deze overeenkomst horen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

4.2 De verwerkingsverantwoordelijke heeft kennis genomen van de beveiligingsmaatregelen en deze beoordeeld. De verwerkingsverantwoordelijke is van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.

4.3 De verwerker informeert de verwerkingsverantwoordelijke indien de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigen.

4.4 De verwerker draagt zorg voor passende waarborgen ten aanzien van de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

4.5 De verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om maximaal één maal per jaar op eigen kosten door onafhankelijke deskundigen een audit te laten uitvoeren inzake de verwerking van persoonsgegevens door verwerker ter controle op de naleving van deze verwerkersovereenkomst. De verwerker zal alle redelijke medewerking verlenen aan een audit, waaronder het verlenen van toegang tot gebouwen en databases en het ter beschikking stellen van alle relevante informatie. De kosten van een inspectie zijn voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke.

4.6 Verwerker zal in overleg met verwerkingsverantwoordelijke de aanbevelingen ter verbetering van de onafhankelijke deskundigen zo spoedig mogelijk uitvoeren. Indien de aanpassingen het gevolg zijn van gewijzigde inzichten of wetgeving dan zal verwerkingsverantwoordelijke de redelijke kosten voor deze aanpassingen vergoeden.

4.7 In geval van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere bevoegde autoriteit zal verwerker alle redelijke medewerking verlenen en de verwerkingsverantwoordelijke zo snel mogelijk hierover informeren. Partijen zullen met elkaar in overleg treden over de wijze van optreden. De verwerkingsverantwoordelijke zal de redelijke kosten voor deze werkzaamheden vergoeden.

5. Datalekken

5.1 Als er sprake is van een datalek dan stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke daarvan op de hoogte volgens de opsomming van personen in bijlage 2 “Lijst van betrokken medewerkers”. Een datalek wordt zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 48 uur nadat deze is ontdekt gemeld. De verwerker voorziet de verwerkingsverantwoordelijke van de informatie die redelijkerwijs nodig is om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen te informeren in het kader van de meldplicht datalekken.

5.2 Indien een datalek door een sub-verwerker is ontdekt dan stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke hiervan zo spoedig mogelijk nadat de melding door verwerker is ontvangen op de hoogte. De melding van sub-verwerker wordt daarvoor doorgestuurd.

5.3 De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is de eigen verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke.

5.4 Het (bij)houden van een register van datalekken is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke.

6. Geheimhouding

6.1 De verwerker houdt de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geheim en zal alle nodige maatregelen treffen om geheimhouding van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker zal de verplichting tot geheimhouding tevens opleggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde personen.

6.2 De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien de verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, of een wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

7.2 De verwerker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving door de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkings-verantwoordelijke vrijwaart de verwerker ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die de verwerker in verband daarmee moeten maken. Hiermee worden bijvoorbeeld de kosten bedoeld in een eventuele juridische procedure en de kosten van eventuele boetes die aan de verwerker worden opgelegd ten gevolge van handelen door verwerkingsverantwoordelijke.

7.3 De in de onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van aansprakelijkheid van de verwerker is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze overeenkomst en /of de onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

8. Overdraagbaarheid overeenkomst

8.1 Het is voor partijen niet toegestaan om deze overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze overeenkomst over te dragen aan een ander tenzij hierover schriftelijk andere afspraken worden gemaakt.

9. Beëindiging en teruggave / vernietiging persoonsgegevens

9.1 Als de onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zal de verwerker de door verwerkingsverantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke terug overdragen of vernietigen. Hierbij besteedt de verwerker in het bijzonder aandacht aan eventuele kopieën van de verstrekte persoonsgegevens in het bezit van de verwerker. De verwerker zal uitsluitend een kopie van de persoonsgegevens bewaren als hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving een plicht bestaat.

9.2 De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de onderliggende opdracht zijn voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens. Indien gewenst ontvangt de verwerkingsverantwoordelijke hiervan vooraf een kosteninschatting van de verwerker.

10. Aanvullingen en wijziging overeenkomst

10.1 Aanvullingen en wijzigingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn vastgelegd. De aangepaste overeenkomst dient hiervoor door beide partijen opnieuw voor akkoord te worden ondertekend.

10.2 Een wijziging in de verwerkte persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of eisen van de verwerkingsverantwoordelijke kan aanleiding zijn om deze overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer de verwerker niet kan voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor de verwerker reden zijn om de onderliggende opdracht te beëindigen.

11. Slotbepalingen

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst.

11.2 Deze overeenkomst is hoger in rang dan andere door verwerker met verwerkingsverantwoordelijke gesloten overeenkomsten. Als de verwerkingsverantwoordelijke algemene (inkoop)voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van toepassing op deze overeenkomst. De bepalingen uit deze overeenkomst gaan boven de bepalingen in algemene (inkoop)voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene (inkoop)voorwaarden wordt verwezen.

11.3 Als één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze overeenkomst. De partijen treden dan in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

Ondertekening

Ondertekend te <PLAATS> op ……………….,

Verwerkingsverantwoordelijke:

<NAAM BEDRIJF> <NAAM CONTACTPERSOON>

 

Verwerker:

Jan van Kuijk

 

Bijlage 1. Lijst van verwerkte persoonsgegevens

De volgende Persoonsgegevens zullen in het kader van de Onderliggende opdracht worden verwerkt:

Gegevens zoals ingevuld op een contactformulier:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bericht / vraag

Gegevens zoals vastgelegd in een webshop vallen buiten deze overeenkomst. Het betreft hier klantgegevens die om fiscale redenen buiten de AVG – GDPR vallen en een afwijkende bewaarplicht kennen.

Bijlage 2. Lijst van betrokken medewerkers

Mededelingen in het kader van deze overeenkomst (inclusief mededelingen in het kader van artikel 5 – Datalekken) zullen door partijen worden gedaan aan onderstaande medewerkers:

Naam: <NAAM CONTACTPERSOON>

Als de gegevens behorend bij de bovengenoemde medewerkers veranderen, of als zij worden vervangen door andere medewerkers, dan lichten partijen elkaar daarover in.

 

Bijlage 3. Passende technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

 • Er is slechts één beveiligde pc waarop bestanden worden bewaard
 • Bestanden worden opgeslagen bij Google Drive en/of Dropbox
 • Buiten de eigen werkplek wordt gebruik van Chromebooks waarop géén data is opgeslagen
 • Bescherming van PC door middel van wachtwoord
 • Opslag van backups en data op Google Drive
 • Opslag van backups en data bij Dropbox
 • Beveiliging van de toegang tot Google Drive door middel van 2-factor-authentication
 • Beveiliging van de toegang tot e-mail door middel van 2-factor-authentication
 • Beveiligde verbindingen (SSL)
 • Bescherming van WiFI verbindingen op laptops door middel van VPN
 • Bescherming van WiFI verbindingen op smartphone door middel van VPN
 • Gebruik van MyJoomla als update-tool voor Joomla CMS
 • Gebruik van InfiniteWP als update-tool voor WordPress CMS

Bijlage 4: Lijst van sub-verwerkers

Wij schakelen deze derden (sub-verwerkers) in bij het uitvoeren van de opdracht:

 • AXC Leeuwarden
 • Antagonist
 • PC Extreme
 • Mijn Domein
 • SIDN